SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

I. ZASADY OGÓLNE

1. Przed zawarciem Umowy-Zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej sprzedawanej i/lub organizowanej przez Centrum Sportu i Rekreacji FYRSTA (zwanym dalej Organizatorem) Uczestnik winien zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa, programem imprezy i szczegółów ofert, stanowiącymi integralną część Umowy-Zgłoszenia oraz pozostałymi informacjami dotyczącymi imprez i ich Uczestników.

2. Zawarcie Umowy-Zgłoszenia (zwanej dalej Umową) potwierdza rezerwację i wyraża tym samym zgodę Uczestnika na postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz zakres świadczeń określonych w Umowie, programie imprezy i szczegółowej ofercie.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy polega na:

a) Podpisaniu Umowy-Zgłoszenia przez Uczestnika lub osobę zgłaszającą oraz osobę przyjmującą zgłoszenie, reprezentującą Organizatora albo Agenta upoważnionego do sprzedaży imprez Organizatora,

b) Wniesieniu opłaty rezerwacyjnej (zaliczki) w wysokości określonej w pkt. III.1.

2. Uczestnikami imprezy są wszystkie osoby objęte zgłoszeniem.

3. Osoby niepełnosprawne, o ile wymaga tego program imprezy, mogą uczestniczyć w imprezie tylko ze swoimi opiekunami.

4. Zgłaszający - jest to osoba, która w imieniu swoim lub zgłaszanych przez nią Uczestników podpisuje Umowę. Zamówienia zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione. Jeżeli Uczestnikiem imprezy jest osoba nieletnia, to w jej imieniu Umowę podpisuje opiekun prawny.

5. W Umowie winny znaleźć się, uzgodnione przez strony, informacje o wymaganiach specjalnych związanych z pobytem Uczestnika na imprezie (medyczne, społeczne itp.)

6. Osoba zgłaszająca winna sprawdzić, czy w Umowie zawarto dane i uzgodnienia prawidłowo.

7. Uczestnik obowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w imprezie (paszport, ważne legitymacje szkolne, wnioski wizowe, karty kwalifikacyjne itp.). Rodzaj dokumentów oraz termin

ich dostarczenia lub okazania określa Organizator.

8. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z realizacją Umowy (wymiana paszportu, utrata dokumentów lub uprawnień itp.)  uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora. Brak informacji lub przekazanie jej w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian zwalnia organizatora ze skutków z tego wynikłych, a Uczestnika może obciążyć dodatkowymi kosztami.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z chwilą podpisania Umowy Uczestnik zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny imprezy. Brak wniesienia zaliczki jest równoznaczny z nie zawarciem Umowy.

2. Pozostała należność za imprezę winna być dokonana nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy lub w terminie określonym w Umowie.

3. Jeżeli umowa zostaje zawarta na mniej niż 21 dni przed  rozpoczęciem imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty 100% ceny imprezy w dniu zawarcia Umowy lub w terminie określonym w Umowie.

4. Brak wpłaty należnej kwoty lub niedostarczenie na żądanie Organizatora potwierdzenia dokonania płatności przez Uczestnika w określonych w Umowie terminach stanowi podstawę do rozwiązania Umowy z przyczyn nie leżących po stronie organizatora i zwalnia Organizatora z obowiązku powiadomienia o tym fakcie Uczestnika.

5. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora lub dzień wpłaty gotówkowej w siedzibie Organizatora lub Agenta.

6. Po zawarciu Umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

7. Obowiązek uiszczenia opłat lokalnych (np.: opłaty klimatyczne, kaucje, podatki), o ile nie zapewnia tego Organizator, spoczywa na Uczestniku.

IV. REALIZACJA UMOWY

1. Organizator imprezy zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie, programie imprezy lub Umowie.

2. W czasie trwania imprezy Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w programie imprezy lub Umowie.

3. Przedstawiciel Organizatora (np.: kierownik imprezy, pilot, rezydent) obecny na imprezie zapewnia Uczestnikom przebieg imprezy zgodnie z programem lub Umową, dba o jakość świadczonych usług,

przyjmuje od uczestników reklamacje i podejmuje działania zmierzające do ich wyjaśnienia.

4. Na życzenia grupy i za zgodą przedstawiciela Organizatora program imprezy może ulec zmianie, o ile nie powoduje ona zwiększenia kosztów lub utrudnień realizacji pozostałej części programu.

5. W trakcie imprezy Uczestnik winien posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty, w tym dokumenty upoważniające do przekraczania granic krajów tranzytowych oraz krajów objętych programem imprezy. Paszport musi być podpisany przez posiadacza i ważny przez minimum 6 miesięcy, licząc od daty zakończenia

imprezy.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje władz celnych, konsularnych, granicznych odwiedzanych państw. W szczególności nie ponosi winy za nie wpuszczenie uczestnika do danego państwa. W takim przypadku uczestnik na własny koszt i odpowiedzialność może czekać na powrót grupy lub wrócić

wcześniej do kraju.

7. Uczestnik może przenieść wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia i obowiązki na osobę trzecią, jednakże osoba ta musi spełniać warunki umożliwiające udział w imprezie. O przeniesieniu praw i obowiązków Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Przeniesienie uprawnień bez zachowania powyższego terminu jest bezskuteczne wobec Organizatora. Za wszelkie koszty związane ze zmianą uczestnictwa oraz uregulowaniem należności za udział w imprezie odpowiadają solidarnie Uczestnik oraz osoba przejmująca udział w imprezie.

8. Na imprezach z transportem autokarowym Uczestnika obowiązuje limit posiadania bagażu do 20 kg bagażu głównego, 5 kg bagażu podręcznego, 1 roweru lub 1 kompletu sprzętu narciarskiego. Przy przekroczeniu limitów bagażu obsługa autokaru, ze względu na obowiązujące przepisy, może odmówić zabrania go do pojazdu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu jazdy i środków transportu.

10. Jeżeli w czasie trwania imprezy Organizator nie może wykonać przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część programu, zobowiązany jest do zapewnienia świadczeń zastępczych. Zorganizowanie świadczeń zastępczych o tym samym standardzie nie stanowi nienależytego wykonania bądź niewykonanie usług. Uczestnik z tego powodu nie może zgłaszać roszczeń do Organizatora. Jeśli nie ma możliwości zapewnienia świadczeń zastępczych, Uczestnikowi przysługuje możliwość żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy i zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń.

V. UDZIAŁ W IMPREZACH PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

1. Osoby niepełnoletnie biorą udział w imprezie za zgoda i na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice (opiekunowie) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu na obozie i w środkach transportu.

2. Osoby niepełnoletnie biorące udział w imprezach turystycznych zobowiązane są bezwzględnie dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w dniu wyjazdu poprawnie wypełniony dokument "karta kwalifikacyjna uczestnika obozu", który jest najważniejszą informacją o stanie zdrowia uczestnika.

3. Niedostarczenie tego dokumentu może być powodem odmowy przyjęcia uczestnika na obóz. Przyjęcie na obóz może nastąpić dopiero w momencie dostarczenia prawidłowej karty kwalifikacyjnej. W przypadku nie przyjęcia uczestnika na obóz z powodu niedostarczenia karty kwalifikacyjnej lub jej dostarczenia z opóźnieniem, uczestnikowi imprezy ani jego prawnym opiekunom nie należą się żadne odszkodowania, jak również zastępcze terminy wyjazdów.

4. Niepełnoletni uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie oraz poleceń kadry, w tym kierownika, wychowawców i instruktorów.

5. Niepełnoletnich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub środków odurzających uczestnik może być poddany badaniu alkomatem lub testami narkotykowymi.

6. W przypadku drastycznego naruszeniu regulaminu lub rażącego postępowania uczestnika, może zostać podjęta decyzja o usunięciu go z obozu i odwiezieniu do domu na koszt rodziców (opiekunów). W takim wypadku Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni obozu.

7. Uczestnik pełnoletni na imprezach przeznaczonych z definicji dla osób niepełnoletnich podlega tym samym rygorom, zasadom i przepisom jak uczestnik niepełnoletni.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator imprezy nie odpowiada za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, gdy było ono spowodowane działaniem siły wyższej, działaniem lub zaniechaniem Uczestnika albo osoby zgłaszającej, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie pozostających w stosunku prawnym z Organizatorem i osób, za które z mocy prawa Organizator odpowiadać nie może (np.: decyzji państwowych,

strajków, zamieszek itd.)

2. W czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń przedstawiciela organizatora i osób odpowiedzialnych za realizację programu (w tym kadry,

instruktorów, pilotów).

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce, a także w krajach tranzytowych i krajach odbywania się imprez.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i usunięcia Uczestnika z imprezy, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie imprezy lub nie przestrzega jej

wewnętrznych regulaminów (dotyczy to zwłaszcza imprez dla osób niepełnoletnich). Wszelkie koszty powstałe w takiej sytuacji ponosi Uczestnik lub jego prawni opiekunowie.

5. Uczestnik jest odpowiedzialny za wyrządzone przez niego szkody w trakcie trwania imprezy oraz zobowiązuje się do ich niezwłocznego naprawienia w sposób określony przepisami prawa właściwymi dla miejsca pobytu lub bezpośredniego pokrycia kosztów ich napraw z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

6. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania określonych w Umowie lub informacjach szczegółowych o imprezie, miejsc wsiadania i wysiadania z zapewnionych przez Organizatora środków transportu. Koszty wynikłe z niedochowania tego obowiązku obciążają Uczestnika lub jego prawnych opiekunów. Odpowiedzialność Organizatora za osoby niepełnoletnie ustaje z chwilą zakończenia imprezy tj. przybycia do miejsca wysiadania.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie (w tym bagaż) Uczestników swoich imprez w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży.

8. Uczestnik powinien być świadomy, że imprezy turystyczne, w których bierze udział niosą za sobą pewne ryzyko związane z: aktami przyrody; podróżowaniem środkami lokomocji; jazdą na zwierzętach lub rowerach; marszem; zabawami wodnymi; zajęciami alpinistycznymi i terenowymi; korzystaniem ze specjalistycznego sprzętu lub wynikających z innych sytuacji.

VII. ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW, ODWOŁANIE IMPREZY

1. Cena imprezy ustalona w Umowie może być podwyższona nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu na imprezę w następujących okolicznościach:

a) Wzrostu kosztów transportu,

b) Wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,

c) Wzrostu kursów walut.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy (do dnia rozpoczęcia imprezy włącznie) lub przerwania imprezy z przyczyn:

a) działanie siły wyższej (wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji itp.), ma jednak obowiązek zawiadomić o tym Uczestnika imprezy niezwłocznie.

b) w przypadku braku wymaganego minimum uczestników.

3. W przypadku określonym w pkt. VII.1 i VII.2 uczestnik winien niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji zgłosić w formie pisemnej Organizatorowi, czy:

a) przyjmuje zaproponowaną zmianę Umowy,

b) odstępuje od Umowy i wybiera udział w zaproponowanej imprezie zastępczej,

c) odstępuje od umowy za zwrotem wniesionych opłat.

4. Brak odpowiedzi uważa się za akceptację zmienionych warunków umowy.

VIII. REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień:

a) wpływu rezygnacji (pisemnego oświadczenia) do biura Organizatora, najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy,

b) następujący po dniu, w którym Uczestnik nie wykona czynności określonych Umową,

c) rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału.

2. W przypadku rozwiązania Umowy przez uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (brak odpowiednich dokumentów niedotrzymanie terminów płatności itp.), Organizator dokonuje

następujących potrąceń z wpłat:

a) Przepadek 200 zł (opłata manipulacyjna) przy rezygnacji począwszy od dnia wpłaty zaliczki do 31 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy

b) 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 30 do 14 dnia przed rozpoczęciem imprezy

c) 80% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia imprezy

d) 100% ceny imprezy w przypadku niestawienia się na miejsce zbiórki w dniu rozpoczęcia imprezy

3. Przy rezygnacji wysokość potrącenia z wpłat naliczana jest niezależnie od daty zawarcia Umowy.

4.Organizator zaleca Uczestnikowi zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.

5. Szczególne przypadki rezygnacji z udziału w imprezie rozpatruje Dyrektor Biura.

IX. REKLAMACJE

1. Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie od momentu wystąpienia nienależycie wykonanej albo niewykonanej usługi zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora). Reklamacja winna być złożona na piśmie nie później niż 14 dni po terminie zakończenia imprezy.

2. Organizator (lub przedstawiciel Organizatora) ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania reklamacji.

3. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

4. Przedmiotem roszczeń nie mogą być znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody.

5. Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których Uczestnik nie może wykorzystać w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

6. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy jest ograniczona do dwukrotności ceny imprezy.

X. INFORMACJE DODATKOWE

1. Uczestnicy imprezy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku imprez poza granicami kraju także od kosztów leczenia. W przypadku konieczności współpłacenia przez poszkodowanego za koszty leczenia i/lub akcji ratowniczej koszty te pokrywa Uczestnik.

2. Uczestnik, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych, wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji od Organizatora na adres pocztowy i adres elektroniczny oraz na przetwarzanie i przechowywanie danych w bazie danych Organizatora. 3. Uczestnik albo jego prawni opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystywanie w celach marketingowych zdjęć z jego udziałem wykonanych na imprezie.

4. Zasady dotyczące współpracy pomiędzy Organizatorem a Agentami i pośrednikami turystycznymi sprzedającymi imprezy oferowane przez Organizatora oraz pomiędzy Organizatorem a wykonawcami usług

regulują odrębne przepisy i umowy.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy strony będą się starły rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd stosowny do miejsca rejestracji siedziby Organizatora.

6. W sprawach nieuregulowanych "Warunkami uczestnictwa" mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

 

Data aktualizacji: 20.04.2005